Vedtægter for Herning Skolebio


§ 1 Navn
Klubbens navn er Herning Skolebio.
Klubbens hjemsted er Herning.
Herning Skolebio er en forening.
 

§ 2 Formål
Børnefilmklubbens formål er at samle medlemmer til forevisning af film, der er særlig egnede for børn og unge.
Børnefilmklubben arbejder for udbredelse og kendskab til film og billeder, så børn og unge aktivt og kreativt kan arbejde videre med mediet.
Børnefilmklubben kan arbejde for at supplere filmforevisningerne med andre arrangementer inden for det kulturelle felt.
Børnefilmklubbens formål er også at give medlemmerne en positiv fællesoplevelse og gennem forestillingerne stimulere den fremtidige interesse for film.
Børnefilmklubbens formål er at give børn og unge kulturelle oplevelser i samvær med jævnaldrende.
Børnefilmklubbens aktiviteter skal via filmforevisninger fremme børns lyst til at gå i biografen.
Børnefilmklubben er medlem af Danske Børne- og Ungdoms Filmklub (DaBUF).

 

§ 3 Medlemmer
Som medlemmer i klubben kan optages børn og unge med skriftlig tilladelse fra forældre eller stedfortrædere. Medlemmernes forældre er i den anledning stemmeberettiget ved generalforsamlingen.
Som medlemmer kan endvidere optages personer med interesse for Børnefilmklubarbejdet.
 

§ 4 Medlemskontingent:
Bestyrelsen fastsætter medlemskontingent for 1 år ad gangen.
Bestyrelsen fastsætter regler for kontingentfrie medlemmer.

Børnefilmklubben er non-kommerciel og drives ikke med økonomisk overskud som mål. Et evt. overskud på filmforevisninger anvendes udelukkende til foreningens eget formål.

Børnefilmklubben inviterer, når det er muligt, særlige grupper af børn ind i klubben eller til forevisninger (typisk børn, som ikke ellers ville have mulighed for at se film sammen med jævnaldrende).
 

§ 5 Generalforsamling
Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle klubbens anliggender. Ret til at give møde og udøve stemmeret på generalforsamlingen, hvor hvert medlem har 1 stemme, har alle de i § 3 optagne medlemmer, som er over 18 år.
Den ordinære generalforsamling afholdes inden 1. juni hvert år, og tidspunktet fremgår af det årlige klubprogram.
 

§ 6 Dagsorden for ordinær generalforsamling
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal minimum indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Formandens beretning.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
  4. Eventuelle vedtægtsændringer til godkendelse
  5. Valg til bestyrelsen – valgperiode 2 år – og suppleant.
  6. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
  7. Orientering om næste års program.
  8. Orientering om kontaktlærer- og hjælperordning i biografen


 

§ 7 Forslag
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage forud for generalforsamlingens afholdelse.
 

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling
Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen skal endvidere indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 25 af de stemmeberettigede medlemmer ønsker det. Indkaldelsen skal ske med mindst 1 uges varsel og skal annonceres i pressen.
 

§ 9 Bestyrelsen
Klubbens bestyrelsen består af 5 medlemmer, samt 1 suppleant.
På lige år er 2 og på ulige år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
 

§ 10 Regnskabsår
Klubbens regnskabsår går fra den 1. maj til den 30. april det efterfølgende år.
 

§ 11 Opløsning af klubben
Opløsning af klubben vedtages på en generalforsamling samt på en ekstraordinær generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.
Den opløsende generalforsamling træffer med samme vægtning beslutning om anvendelsen af et eventuelt overskud, der skal gå til et almennyttigt formål i Herning kommune.


Vedtaget
Herning, den 10. maj 2016
Betina Moesby / Jacob Juulsgaard
Formand og kasserer